Starší příspěvky

  • expand2018 (132)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Odhlašování obědů

Na základě diskuse na schůzce důvěrníků SRPŠ byla provedena úprava v odhlašování obědů:

Strava se odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hodin prostřednictvím:
děti MŠ
• na webu estrava (odkaz na webu školy) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.
• výjimečně emailem na adrese: jidelna.staraves@seznam.cz opět jeden pracovní den předem do 13.00 hodin

žáci ZŠ a zaměstnanci:
• jen na webu estrava (odkaz na webu školy) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem k ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.

První den absence je nárok na dotovaný oběd, který je možno odebrat do jídlonosiče (u žáků ZŠ označeným kodem čipu) s možností vyzvednutí po domluvě až do 15:30 hodin, obvykle od 11:15 – 13:00 hodin. Výjimečně lze oběd první den absence odhlásit ráno emailem do 7 hodin.
Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák – dítě (zákonný zástupce) stravu za sníženou úplatu odebrat nemůže.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 65 Kč.