Starší příspěvky

  • expand2019 (99)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Mateřská škola

Mateřská škola ve Staré Vsi nad Ondřejnicí sídlí stejně jako v předchozích školních letech ve dvou budovách, v hlavní budově v ulici Nad Zámkem 497 (třídy Berušky a Broučci) a v budově odloučeného pracoviště v bývalé základní škole v ulici Zámecká 38 (třídy Sluníčka a Hvězdičky).

V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 89 dětí (24 dětí ve třídě nejmladších dětí „Berušky“ (2,5 – 3,5 let věku), 25 dětí ve třídě „Broučci“ (3,5-4,5 let věku), 16 dětí ve třídě „Hvězdičky“ (4,5-6 let věku) a 25 dětí ve třídě „Sluníčka“ (5 – 6 let věku). Vzdělávání dětí zajišťuje 7 kvalifikovaných pedagogů a 3 asistenti pedagoga, dále jeden školní asistent. O provoz se starají 3 provozní zaměstnanci.

Učitelky pracují s dětmi podle Školního vzdělávacího programu „Společně si hrát a společně poznávat“ platného od 1. 9. 2017, doplněného dodatkem platným ke dni 1. 9. 2018. Usilujeme o to, aby se nejmladší děti co nejlépe a nejpřirozenějším způsobem adaptovaly na nové prostředí a novou sociální situaci a v příjemném klimatu hodnotně trávily svůj čas, hledaly si kamarády a osamostatnily se. U starších dětí nám jde především o podporu jejich zdravého rozvoje a vývoje, o vytvoření podnětného prostředí pro přirozené a radostné učení, osvojování si nových dovedností, vědomostí a zkušeností a přirozený přechod k dalšímu vzdělávání a životní etapě.

Chceme spolupracovat s rodinami dětí a vytvářet partnerské vztahy, a společně pak u všech dětí vytvářet základy zdravého životního stylu a pomáhat jim přijímat potřebné hodnoty a postoje potřebné k dalšímu životu. Spolupracujeme s obcí a pomáháme dětem získávat pocit sounáležitosti a úctu k místu, kde žijí.

V tomto školním roce zprostředkujeme dětem několik divadelních představení v mateřské škole a jednu návštěvu Divadla loutek Ostrava, několik programů interaktivní ekologické výchovy formou hry vedenou profesionálem na půdě školy. Dále plánujeme představení sférického kina, návštěvu hřbitova v období „Dušiček“, dvakrát ročně exkurzi v místním kostele, účast dětí na výstavě ovoce a zeleniny pořádané místními zahrádkáři, účast na výstavě chovatelů, akci Dračí rejdění. V měsíci květnu nebo začátkem června uspořádáme pro děti školní výlet a ke dni dětí Výpravu za pokladem, naučnou výpravu ke Dni země, lyžařský výcvik pro předškolní děti a plavecký výcvik.

Několikrát ročně pořádáme pro děti v rámci jednotlivých tříd „Dny v přírodě“, kdy děti tráví větší část dne venku, formou vlastních prožitků poznávají přírodu a okolí obce a hrají různé hry. Děti se také účastní akcí obce v souvislosti s kulturními tradicemi a svátky. Na podzim pořádáme pro děti i jejich rodiče romantickou výpravu s lampiony „Brouček se loučí s létem“ a v měsíci červnu „Den s rodiči“, dále vánoční besídky a besídky ke Dni matek, společnou akci se základní školou „Dýňobraní“ a „Jarní tvořivé dílny“. V prosinci připravujeme dětem Mikulášskou nadílku, pečeme perníčky, v rámci tříd si děti užijí Vánoční nadílku pod stromečkem. V únoru uspořádáme Karneval, v březnu „Vynášení Moreny“. V průběhu školního roku chystáme pro děti i rodiče další projekty a akce. Prostřednictvím společnosti RYTMIK Dětem o.p.s. nabízíme dětem starším čtyř let zájmové kroužky Zumba a Angličtina v pohybu. Dále je možné přihlásit děti do kroužku atletiky. Pro děti v posledním ročníku před nástupem do základní školy nabízíme možnost seznámit se s prostředím tříd ve škole a s prací školních dětí. Úzce za tímto účelem spolupracujeme se základní školou. Logopedická náprava u předškolních dětí bude po domluvě s rodiči zajištěna speciálním pedagogem. Speciální pedagog rovněž nabízí rodičům možnost konzultace v oblasti případných výchovně vzdělávacích problémů dětí, školní zralosti a připravenosti a podobně.