Starší příspěvky

  • expand2019 (125)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Šablony 2

Obecní úřad

Základní škola

Milí rodiče, posláním naší školy je poskytovat výchovu a vzdělávání v rámci předškolní a školní docházky, pomáhat žákům rozvíjet jejich osobnost, získávat poznatky o světě, životě, člověku apod. Vedeme děti k vytváření vlastního úsudku a hodnocení, spolupráci se spolužáky, vztahu mezi žáky.  Během školního roku organizujeme 2 projektové dny, kterými se snažíme zpestřit vzdělávání a učení žáků. V těchto projektech se žáci dovědí mnoho nového o tématech, učí se pracovat ve skupinách, hodnotit své práce a sledovat práce spolužáků. Jedním z projektových dnů bude letos i projektový den s anglickým rodilým mluvčím.  Pro žáky připravujeme také mimoškolní aktivity – jako jsou sportovní a vědomostní soutěže, které jsou přínosem pro srovnávání žáků s okolními školami, společná odpoledne s rodiči, tematické dny, sběrové akce.

Nabízíme řadu zájmových kroužků – přírodovědný, počítačový, sportovní, keramický, sportovní, country kytara, školní časopis, anglický, mažoretky, atletický kroužek, karate ad.

Naše škola je zapojena od 1.9.2017 v projektu, který je spolufinancován evropskou unií s názvem Šablony ZŠ a MŠ, Stará Ves, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005732. Děti ZŠ se tak mohou zapojit do čtenářského klubu, logických her či doučování.

Vnitřní zařízení školy se stále modernizuje. Máme třídy vybaveny výškově stavitelnými žákovskými lavicemi, v učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, chodby jsou vybaveny odpočinkovými zónami. Specializovaná výuka probíhá v odborných učebnách – fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, školních dílnách, učebně šití a vaření, keramické dílně. Ke zpestření výuky využíváme interaktivní tabule, dataprojektory, počítačovou učebnu a další didaktickou techniku: např. digitální kamera, digitální fotoaparáty, hardware a software na zpracování digitálního audio a video záznamu, ozvučovací aparatura, kopírovací stroje, tiskárny. Učebnice jsou v dostatečném množství v ucelených řadách a jsou průběžně modernizovány.

U nás ve škole…

Třídy

Odborné učebny

Chodby

Vysokou úspěšnost mají žáci u přijímacího řízení na střední školy, menší část žáků odchází do učebních oborů.

Další skupinu žáků tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci se vzdělávají na naší škole formou individuální integrace v běžné třídě, většině z nich je doporučena pedagogická intervence či předmět speciální pedagogické péče.Ten je zajišťován od školního roku 2017/2018 speciálním pedagogem, jehož poradenských služeb můžete využívat i vy, rodiče.

Služby školního speciálního pedagoga v ZŠ a MŠ – více

Školní družina využívá k svému provozu nejen školní, ale i vlastní prostory.

Stravování žáků je zajištěno v prostorné školní jídelně s vlastní kuchyní. Pitný režim je zajištěn formou čaje a neslazenými nápoji z automatů.

Z důvodů bezpečnosti jsou vstupy do budovy školy a žákovské šatny monitorovány kamerami, u hlavních vchodů je nainstalováno centrální otevírání.  

Připravili jsme pro vás k nahlédnutí kroniku naší školy, která je shrnutím života ve škole v průběhu roku. Samozřejmě se nedá několika stranami popsat vše, co se ve škole uskutečnilo. Tak alespoň v kostce.

 Kronika školy 2014/2015  Kronika školy 2015/2016
 Sportovní kronika 2014/2015  Sportovní kronika 2015/2016