Starší příspěvky

 • expand2020 (143)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality

Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 mohou do škol dobrovolně docházet taky žáci II. stupně. Dle doporučení Ministerstva školství se jedná o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit

Cituji: Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

V naší škole budou aktivity probíhat od 9 do 11 hodin dle prostorových podmínek takto:

 • pondělí  – 6. třída
 • úterý – 7. třída
 • středa – 8. A a 8. B
 • čtvrtek – 9. třída

Žáci budou rozděleni do 15členných skupin a budou pro ně zajištěny konzultace v hlavních předmětech. Bližší informace budou v příštím týdnu po vyhodnocení dotazníků zaslány na Komens v Bakalářích. Oběd  pro žáky z hygienických a prostorových důvodů nebude zajištěn. (Pokračování textu…)

Zápis do školní družiny

Zápis do ŠD pro školní rok 2020/2021 proběhne v době od 1 . 6. 2020 do 5. 6. 2020.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny  – vyplňte pouze žlutá pole. Další informace se vyplní v září.

Podání žádosti o přijetí do školní družiny:

Vyplněnou žádost prosím doručte:

 • poštou na adresu:  Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, p. o. , 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38
 • osobně vložte do schránky u vchodu do ŠD nebo do kanceláře školy v pracovní dny od 1. 6. 2020 do  5. 6. 2020 v době od 7. 00 do 14. 30 hod.
 • pouze v případě, že vlastníte elektronický podpis lze zaslat žádost emailem: skola@zs-staravesno.cz
 • datovou schránkou

Poté Vám bude zasláno na email registrační číslo Vašeho dítěte. Rozhodnutí o přijetí do SĎ bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy do 12. 6. 2020. 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD (90 dětí) podle těchto kritérií:

 • děti nižších ročníků 1. stupně
 • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce (nejméně 4 dny v týdnu)
 • zaměstnanost obou zákonných zástupců
 • děti přihlášené na 3 dny a méně

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Návrat do MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

vedení školy spolu se zřizovatelem vyhodnotilo situaci ohledně dalšího provozu MŠ a rozhodlo o znovuotevření od pondělí 25. 5. 2020. Mateřská škola bude v provozu v souladu s metodikou MŠMT pro provoz mateřských škol. Tento dokument vymezuje základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení. Děkujeme za vyplněné dotazníku  – zjištění zájmu o docházku. V měsíci květnu a červnu nastoupí do MŠ 62 % dětí.

Vzhledem k uzavření MŠ z důvodu pandemie jsme se rozhodli rozšířit provoz MŠ o letních prázdninách až do 7. 8. 2020. Výše úplaty zůstává stejná dle již dříve vydané směrnice, tj. 190 Kč v měsíci červenci. Veškeré údaje v dotazníku, prosím, považujte za závazné.

Povinnosti zákonného zástupce před prvním nástupem do MŠ po znovuotevření školky:

Návrat žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

děkuji vám za vyplnění dotazníků pro návrat žáků I. stupně a rovněž vám děkuji za domácí vzdělávání svých dětí. Moc si toho vážíme. Pro vaši informaci: do školy 25. 5. 2020 nastoupí 74 dětí I. stupně, což je 53,2%.

Organizace vzdělávání:

Cesta do školy:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Příchod ke škole 7:20 – žáky ve skupině vyzvedne vyučující. V pondělí 25. 5. odevzdají žáci vyplněné čestné prohlášení potvrzené zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení nebudou vpuštěni do školy. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si čestné prohlášení vyzvednout na nádvoří obecního úřadu v době úředních hodin.

(Pokračování textu…)

Prázdninový provoz v MŠ

Vážení rodiče, 
v době prázdninového provozu v měsíci červenci a srpnu bude v provozu pouze budova Nad Zámkem. V budově MŠ Zámecká, tj. budově základní školy, bude v měsíci červenci a srpnu probíhat výměna otopného systému. Výše školného v měsíci červenci zůstává 190 Kč, srpen  0 Kč.

Pravidla provozu Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí platná pro období do konce školního roku 2019/2020

… číst více

ADAPTAČNÍ KURZ – PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM (pro žáky budoucí 6. třídy)

Naše škola bude opět pořádat v příštím školním roce 2020/2021 pro žáky 6. třídy třídenní adaptační pobyt ve Spálově okres Nový Jičín (cca 1 hod cesty).

Termín pobytu: 9. – 11. 9. 2020

Cena za pobyt a dopravu: 1680 Kč 3 dny/2 noci (v ceně ubytování, strava – plná penze, sportovní a kulturní program pro stmelení kolektivu).

Místo: Spálovský mlýn, Spálov.

Prosím o potvrzení účasti vašeho dítěte na email: eva.dohnalova@zs-staravesno.cz do 15.6. 2020.

Eva Dohnalová Šimečková

Dobrovolná účast žáků 9. tříd

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 mohou do škol docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

V naší škole bude v pondělí, středu a pátek probíhat výuka v 1,5 hodinových blocích zaměřena na český jazyk a matematiku. Bližší informace byly zaslány zákonným zástupcům do emailu i portál Komens v Bakalářích.

Čestné prohlášení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Ochrana zdraví v MŠ – materiál MŠMT

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy začne 25. 5. 2020. V sobotu jsme obdrželi slibovaný materiál MŠMT k ochraně zdraví v MŠ. V nejbližších dnech budete informováni o dalším postupu a nahlášení zapojení vašeho dítěte do předškolního vzdělávání. 

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Uvolňování opatření pro školy

Vážení rodiče,

uveřejňuji vám materiál, který jsme dostali od MŠMT k organizaci uvolňování opatření ve školách. V nejbližších dnech vás budeme informovat o dalším postupu a informacích k nahlášení zájmu o vzdělávací aktivity.  

Yvetta Kunzová, ředitelka školy